13 oct.

Què és un Equip de Protecció Individual i quan s’ha d’utilitzar?

L’Equip de Protecció Individual, també conegut com EPI, és un equip destinat a protegir d’un o diversos riscos que pugui amenaçar la seguretat o salut del treballador que el porta, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest objectiu.

Els EPI s’han d’utilitzar quan els riscos no puguin ser prou controlats per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o per procediments d’organització del treball.

Quants tipus d’EPI existeixen?

Existeixen 3 categories d’Equipament de Protecció iIdividual, sempre depenent del risc al qual s’exposa el treballador:

  • Categoria 1: riscos menors, petits xocs mecànics, radiació solar, per exemple, ulleres, guants, etc.
  • Categoria 2: riscos intermedis, com per exemple, cascos amb ventilació, grampons, etc.
  • Categoria 3: riscos greus o irreversibles, per exemple, arnesos, mosquetons, piolets, etc.

Els EPI de categoria 3 protegeixen a una persona d’un perill mortal o que pugui perjudicar greument la seva salut.

Consells de seguretat

  • La protecció de la integritat física del treballador al seu lloc de treball és un dret i un deure que tots tenim i l’ús correcte dels EPI hi contribueix.
  • Utilitzar de manera incorrecta o oblidar-se del EPI és un fet greu ja que en això va implicada la seguretat i la salut de la persona que el porta i dels seus companys.
  • L’ús d’Equips de Protecció Individual no certificats, caducats o en mal estat equival a no portar res.
  • Els EPI s’han de revisar sempre abans de ser utilitzats per detectar possibles anomalies.
  • S’han de seguir les normes de cada EPI per al seu ús, manteniment, neteja, emmagatzematge o reparació.

A Companyia d’Uniformes tenim tots els EPI que necessites, entra aquí i descobreix-los.

Leave a reply